مصیبت‌نامۀ ملکه‌ای که برده شد: نگاهی به تراژدی «آندروماک» اثر اوریپید

مصیبت‌نامۀ ملکه‌ای که برده شد: نگاهی به تراژدی «آندروماک» اثر اوریپید کلیات نام اثر و نویسنده: «آندروماک» اثر اوریپید (یونان…