ژرژ پرک، مبتکرترین نویسندۀ فرانسه در قرن بیستم

ژرژ پرک، مبتکرترین نویسندۀ فرانسه در قرن بیستم کلیات نام: ژرژ پرک تولد: 1936، پاریس، فرانسه وفات: 1982 ژانر: رمان،…